Det er nu, du skal begynde at overveje, om du skal have del af tilskudspuljerne 2018

 

Det er nu, du skal begynde at overveje, om du skal have del af tilskudspuljerne 2018. Selvom der er et stykke tid til ansøgningsfristerne, så er det en god ide at være i god tid. 

Løsdrift i farestalde: Ansøgningsfrist 15 juni til 30. august 2018
Der er 14 mio. kr. til nybygning eller tilbygning af farestalde med løsdrift svarende til 1.777 farestier.
Der er 4 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger til farestalde med løsdrift svarende til 690 farestier.
Der regnes med standardomkostninger pr. faresti til nybyg på 39.400 kr. pr faresti, hvor der gives 20% tilskud svarende til 7.880 kr. pr. farestier, medens ombygning af eksisterende bygninger har standard priser på 14.500 kr. hvortil der gives 40% tilskud svarende til 5.800 kr. pr. farestier.

Prioritering afgøres for alle ansøgninger med over 300.000 kr. og max 3.700.000 kr. i tilskudsberettiget udgifter efter gennemsnitsstørrelsen på ansøgte faresti hvor 5,5-5,7 m2 giver 1 point og 5,8-6,0 m2 giver 2 point og over 6 m2 giver 3 point. Herudover gives der 0,5 point for farestier med 40% fast gulv eller mere med max 5%dræn.

Det er vigtigt, at man ikke er startet på projektet, før ansøgningen sendes ind. Det er kun tilladt at indhente miljøtilladelse, byggetilladelse og tilbud på projektet. Der må ikke være bestilt eller leveret vare og ydelser til projektet.

Modernisering af kvægstalde:  Ansøgningsfrist 16. august til 13. december 2018
Der er 110 mio. kr. i puljen, hvor der er afsat 25 mio. kr. til etablering af ny stald til malkekøer med tilhørende malkestald. Der er afsat 50. mio. kr. til nye stalde til malkekøer og 15 mio. kr. til nye stalde til slagtekalve og opdræt.
Til totalrenovering af stalde til malkekøer med tilhørende malkestald er der 4 mio. kr. og 5 mio. kr. til malkekøer totalrenovering og 11 mio. kr. til totalrenovering af stalde til slagtekalve og opdræt.

Prioritering afgøres for alle ansøgninger med over 300.000 kr. og max 25 mio. kr. i tilskudsberettiget udgifter ud fra standards-omkostninger, hvor de ansøgninger med den højeste økonomiske effekt inden for de 6 grupper får tilsagn.

Der gives til tre kategorier af investeringer

·         Basisstald
·         Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
·         Malkning og mælkeopbevaring

Det er vigtigt, at man ikke er startet på projektet, før ansøgningen sendes ind. Det er kun tilladt at indhente miljøtilladelse, byggetilladelse og tilbud på projektet. Der må ikke være bestilt eller leveret vare og ydelser til projektet.

Almindelig miljøteknologi: Ansøgningsfrist 1. august til 2. oktober 2018
I 2018 åbner der igen en miljøteknologiordning, der har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkning. I denne ordning er der blandt andet fokus på æg- og fjerkræsproduktion, hvor der for eksempel kan søges om tilskud til omlægning til fritgående- eller økologiske høns. Der er også afsat midler til planteavl og gartneri, hvor fokus er på pesticid- og energibesparende teknologier.

Minivådområder:  Ansøgningsfrist 1. februar til 31. marts 2018
I 2018 vil der åbne en ordning, hvor det er muligt at opnå tilskud til etablering af minivådområder. Det skal være et åbent vådområde bestående af 3 bassiner, der kan reducere drænvands indhold af kvælstof og fosfor.

Lavbundsprojekter: Ansøgningsfrist 1. februar til 18 april 2018 og igen 15 november til 30 januar 2019
Der kan søges om tilskud til forundersøgelse og etablering af lavbundsprojekter, hvor dyrkning af jorden ophører. Arealer, der er tiltænkt denne ordning, er kulstofrige lavbundsjorder, arealer i hoved- og delvandoplande og arealer nær et Natura 2000 område, hvor der er behov for kvælstofreduktion.

Natura 2000-rydning og forberedelse til afgræsning: Ansøgningsfrist 1. august til 20. september 2018
Ved særligt udpegede Natura 2000 områder, er der mulighed for at søge tilskud til at få tilgroede arealer ryddet. Det er også muligt at opnå tilskud til etablering af fx hegn og drikkevandsforsyning, så arealet kan bruges til afgræsning.

Pleje af græs- og naturarealer (søges i Fællesskema) 1. februar til 21. april 2018
For særligt udpegede Natura 2000 områder eller områder med en høj naturværdi kan der søges om tilskud til afgræsning eller slæt. Man forpligter sig til at pleje arealet i 5 år, og tilskuddet afhænger blandt andet af om plejen sker ved afgræsning eller slæt. Størrelsen på tilskuddet varierer mellem 850-2.600 kr./ha pr. år.

Kvælstof- og fosforområder: Ansøgningsfrist 5. januar til 5. marts og igen 15. juni til 1. september 2018
I ordningen kan der søges om tilskud til forundersøgelse og etablering af minivådområder, hvor formålet er at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøer. Arealer, der er oplagte til denne ordning, er arealer, der er placeret kystnært eller ligger nær særligt udpegede søer.

Biodiversitetsskov, Privat Skovrejsning, Urørt skov, Læhegn: Ansøgningsruderne åbner 1. juli til 1. september 2018
Miljøstyrelsen har 4 forskellige ordninger til fremme af forskellige former for skov og læhegn, der kan søges i prioriterede områder.

Er du interesseret i at høre nærmere eller gøre brug af et eller flere af tilskudsmulighederne, er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede og få drøftet dine muligheder og blive skrevet op.Så vil du blive kontaktet, når ansøgningsrunden nærmer sig og vi ved, hvilke kriterier du skal opfylde.

Kontakt:

Kjell Elkjær Klemmensen

Projektkonsulent

Phone7320 2345 / 6114 8730
Post Tags: