Områdegrænserne er i høring i perioden fra d. 28. september 2017 til 3. januar 2018, og alle kan indgive høringssvar.

Forslaget har baggrund i Naturpakken, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages intensivt dyrkede jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for evt. at udvide Natura 2000-områderne med natur og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål, vurderet.

Forslaget indebær at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal skal tages ud af Natura 2000 områderne. Dette areal består primært af intensivt dyrket landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Til gengæld foreslås det også at, de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne. Seks habitatområder foreslås helt eller delvist at blive omklassificeret til også at være fuglebeskyttelsesområde.

Ændringerne kan få betydning for lodsejere med anlæg til husdyrbrug i og nær områdegrænserne.

Forslaget til nye områdegrænser kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Der er endvidere oprettet en særlig høringsportal, hvor der kan afgives høringssvar ved indtegning på kort.

Kontakt

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869