Nu kan landmænd snart søge tilskud til minivådområder – kunne du tænke dig et?

Har du som landmand et drænet område på dine marker, der egner sig som areal til at reducere kvælstofudledning, så er det allerede nu, du skal tage kontakt til din oplandskonsulent.

I forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken, hvor landbruget fik de økonomisk optimale kvælstofnormer tilbage, blev det bl.a. besluttet, at landmændene skal oprette et vist antal minivådområder, der kan fjerne kvælstof og reducere udvaskningen til vandløb, søer og fjorde.

Det er ikke alle landmænd, der har et egnet område, men landboforeningerne opfordrer de der har, til kollektivt at bidrage til at opfylde landbrugspakkens betingelser, så vi kan beholde kvælstofkvoten.

Mange landmænd har et areal i kanten eller i et hjørne af en mark, der er lidt for vådt til at få dyrket effektivt, og her kan der være mulighed for at oprette et minivådområde, hvor omkostningerne dækkes af EU´s Landdistriktsprogram. Området vil komme alle til gode, ikke mindst naturen – og landmanden selv vil få mere natur, større biodiversitet og bedre levesteder for vildt.

Hvad er et minivådområde og hvor stort skal det være?

Minivådområder er et teknisk anlæg, der fjerner 20-30 % af kvælstoffet i drænvand. Drænvandet føres gennem fire bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg.

Oplandet til et minivådområde skal helst være mindst 30 hektar. Minivådområdets størrelse afhænger af, hvor stort drænoplandet er, men svarer ca. til 1 % af oplandets areal.

Fuldt tilskud
Tilskud søges hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fra 1. februar til 3. april 2018, men inden da skal der tages prøver, laves målinger, projektbeskrivelser, indhentes tilbud mm., så derfor er det en god ide at komme i gang med planlægningen allerede nu.

Der gives 100 pct. tilskud til etablering. Men tilskuddet udbetales først efter projektet er afsluttet, og ansøger skal derfor selv finansiere etableringsomkostningerne.

Du kan desuden søge om kompensation, for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år. Denne del af støtten er omfattet af de minimis reglerne.

Et tilskud forpligter til at minivådområdet skal opretholdes i 10 år. Herefter er du som landmand ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde minivådområdet.

Der kan stadig søges grundbetaling (hektarstøtte) på arealet, hvor minivådområdet placeres.

Hvad gør jeg?

Kontakt din oplandskonsulent og aftal et besøg hos dig. Konsulenten kan vurdere om dit areal egner sig som minivådområde. Oplandskonsulenten hjælper gratis med rådgivning, dokumentation, opmåling – og på længere sigt – med projektbeskrivelse og indhentning af tilbud hos entreprenører.

Der er fem oplandskonsulenter i Sønderjylland:

Anne R. Ravnshøj, SAGRO, arr@sagro.dk, mobil: 51309697
Britt Bjerre Paulsen,
bbp@landbosyd.dk; mobil: 61617993
Asger Thode Kristensen, SLF,
ask@slf.dk, mobil: 29609295
Peter Aalykke Jensen, SLF,
paj@slf.dk, mobil: 51368527
Aksel Ravn, KHL,
abr@khl.dk, mobil: 24412716

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om ordningen og se kortet over egnede områder på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?page=&profile=naer
Vælg først minivådområder og dernæst udpegningskort for minivådområder

Hvis du bor i de lysegrønne områder på kortet, haster det med kontakten til oplandskonsulenten, da der allerede skal tages vandprøver i sommer.

Post Tags: