En række af de lodsejere, som tilbage i august indsendte og fik godkendt deres ansøgninger omkring etablering af minivådområder, har været samlet til orienteringsmøde hos SLF.

Inden skovlen skal i jorden – forhåbentligt til foråret, i løbet af sommeren eller efter høsten i 2021 – er der en række forhold, der skal sikres og skabes klarhed omkring.

På orienteringsmødet var der råd og vejledning omkring det videre arbejde. Der er sat gang i de kommunale ansøgninger, og også museet skal høres omkring behovet for arkæologisk forundersøgelse. I den forbindelse skal der tages stilling til, hvor overskudsjorden fra jordarbejdet skal placeres, og om der skal ske afrømning af muld, inden råjorden placeres.

– Der er tale om ret store jordmængder, og det er ikke nok bare at angive nogle marknumre. Stedet – eller stederne – skal udpeges mere præcist, konstaterer oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen.

På mødet blev der redegjort for blandt andet udbud og udførelse af anlægsopgaven, hvordan fordeles ansvaret mellem bygherre (landmand), entreprenør og oplandskonsulent, hvilket ansvar er der i anlægsfasen, hvad kan landmanden forvente at skulle ”tilkøbe” udefra, og endelig hvad oplandskonsulenten kan og må foretage sig samt have ansvaret for.

Også forhold omkring udbetaling af forskudstilskuddet på de 50 procent af omkostningerne samt slutudbetalingen fik tilhørerne viden om.