Gyllebeholdere

Skal du have del i tilskudskronerne? – så kan SLF hjælpe dig!

Ansøgningsrunden for tilskud til Miljøteknologi 2019 åbner den 1. oktober 2019 med mulighed for ansøgning frem til den 3. december 2019. 

Du bør derfor undersøge mulighederne for tilskud til lige netop dit projekt.

Der er afsat 50 mio. kr., og puljen fordeles med 37 mio. kr. til kvæg, og 13 mio. kr. til gartneri.  Der kan søges 40 % tilskud på fastsatte standardomkostninger.  Der skal derfor i modsætning til tidligere ordninger ikke indhentes tilbud, men alene etableres det, man ansøger om, og som er i overensstemmelse med de krævede obligatoriske elementer og specifikationer.

 

Sektorer Indsatsområder Pulje i 2019
(mio. kr.)
Kvæg  1. Reduktion af ammoniakudledningen, malkekvæg (minimum investering 300.000 kr.) 19
 2. Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve (minimum investering 300.000 kr.) 3
 3. Reduktion af energiforbruget (minimum investering 100.000 kr.) 15 
Gartneri  4. Reduktion af energiforbruget (minimum investering 100.000 kr.) 7
 5. Reduktion af næringsstofforbruget (minimum investering 100.000 kr.) 3
 6. Reduktion af pesticidforbruget (minimum investering 100.000 kr.) 3

 

Der er en lang række teknologier, der kan søges tilskud til, bl.a. gylleforsuring i stalde, fasefodring baseret på mælkemåling, teltoverdækning til gylletanke, aktivitetsmålere, udstyr til automatisk fodring med fuldfoder, brovægt, LED-lys, frekvensstyret vakuumpumpe, brøndvandskøling samt varmegenindvinding fra mælkekøling.

Udtømmende teknologiliste med obligatoriske elementer og specifikationer

Vilkår for tilskud:

  • Projektet må ikke påbegyndes, før der er indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.
  • Der kan kun indgives én ansøgning pr. indsatsområde pr. CVR-nummer.
  • Der kan højest søges tilskud til investering på 5 mio. kr. pr. CVR-nummer.
  • Der kan kun søges tilskud til nyt udstyr.
  • Hvis projektet kræver offentlige tilladelse, f.eks. miljøgodkendelse eller byggetilladelse, skal de medsendes med udbetalingsanmodningen.
  • De krævede obligatoriske elementer og/eller fastsatte specifikationer skal for den søgte teknologi være installeret/monteret, inden afsyningen i forbindelse med udbetalingsanmodningen foretages.
  • Du skal eje investeringen, der må derfor ikke være ejendomsforbehold i den købte teknologi.
  • Udbetalingsanmodningen skal indsendes senest på projektets slutdato.
  • Investeringen skal fungere i 3 år efter udbetaling af tilskud – og faktura og bilag vedrørende projektet skal gemmes 5½ år (gælder SMV-virksomheder)

Indsendte ansøgninger prioriteres efter omkostningseffekt, den beregnes ud fra standardmiljøeffekt, antal enheder der investeres i samt levetid sat i forhold til investeringens størrelse beregnet på grundlag af standardomkostning.  Faktorerne fremgår af teknologilisten.

Når ansøgningen er indsendt, må projektet påbegyndes for egen regning og risiko.

VIGTIGT: Projektperioden er kun 1 år med mulighed for 1 års forlængelse, fordi landdistriktspuljen udløber ved udgangen af 2022.

Er du interesseret i tilskudsordningen.

Så kontakt Projektkonsulent Kjell Elkjær Klemmensen på telefon 7320 2345 eller mail kek@slf.dk