Vådområder

Vådområder har gode sikre effekter på miljø og natur, og der kan være god økonomi i at deltage i et større vådområdeprojekt.

Genetableringen af et vådområde vil oftest foregå ved, at dræn eller grøfter sløjfes i vådområdet, så vandet løber naturligt ud som grundvand eller overfladevand. Vand fra de højere liggende arealer ledes til vådområdet gennem grøfter eller dræn, der afbrydes i kanten af vådområdet og vandet fordeles ud over vådområdet. Vandløbet kan også blive genetableret med naturlige slyngninger, så strømhastigheden sænkes. Mængden af næringsstoffer fra markernes drænvand reduceres ved denitrifikation, sedimentation af lerpartikler og optagelse i planter og afgræsning af husdyr, så søer og fjorde modtager færre næringsstoffer.

Der indgår ofte jordfordeling i større vådområdeprojekter med mange lodsejere. Projekterne kan give mulighed for at få del i en mere dyrkningssikker jord eller forbedre økonomien på lavbundsarealer, hvor dræn er sunket, og jorden.

·  Kommunen ansøger om projektet og er projektejer
·  Projekterne etableres i lavbundsområder (ådale mm). Hvis du og naboerne er interesseret i et projekt på jeres arealer, formidler vi gerne kontakten til kommunen
·  Tidshorisont er 2-5 år
·  Bruges på ekstensive og risikable arealer med 20 årig tinglysning
·  Øget indtjening og ingen problem med at overholde EB regler/Artikel 32)
·  Økonomi min. 650.- max. 7.300.-/ha – Øget jagtindtægt – Øget værdi på ekstensive arealer.

Det er vigtigt, at lodsejerne indgår i et vådområdeprojekt med et åbent sind, og er indstillede på at finde de rigtige løsninger i et konstruktivt samarbejde.

KONTAKT vores  oplandskonsulent:

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

.single-post .mkdf-title { display:none; }