SLF har kæmpet for følgende sager i første halvår 2018:

Vores fremtid i EU ved nytårskuren
De store spørgsmål for os er, hvordan landbrugsstøtten og samhandlen udvikler sig efter Brexit. Det handler om støttens niveau, intern udjævning mellem lande og sektorbalancen. I SLF mener vi i øvrigt, at sammenhold og forenkling er vigtige emner i fremtidens EU.

Foretræde for at få pesticidafgiften væk
Foretræde i Miljø- og fødevareudvalget, hvor en SLF delegation med bestyrelsesmedlem Søren Laustsen i spidsen, opfordrede til at få pesticidafgiften fjernet.  Den er nemlig konkurrenceforvridende, fordi Danmark er det eneste land med pesticidafgift på højt niveau. (200-1200 kr./ha)

Vandløbs- og pesticidkonference 30. april
Miljø-og fødevareministeren samt landbrugspolitiske ordførere var inviteret til møde i Vojens. Formålet var via gode faglige argumenter at overbevise politikerne om to forhold: Nemlig at pesticidafgiften som nævnt er urimeligt konkurrenceforvridende, og at den nye vandløbslov, som skal vedtages i efteråret, bliver justeret, så vandløbene kan lede vandet væk.

Ammoniakmødet 18. juni
Bl.a. næstformand Berith Nissen deltog i Ammoniakmødet i Vingsted. Det stod klart, hvor ringe retssikkerhed de danske husdyrproducenter udsættes for, når de løber ind i ammoniakproblemer i forbindelse med naturudpegninger. De politiske ordførere gav heldigvis udtryk for, at de var villige til at se på problematikken.

Samarbejde med lokal biavlerforening
SLF har med bestyrelsesmedlem Johan Schmidt i spidsen indgået et samarbejde med den lokale biavlerforening i Haderslev. Biernes vilkår er trængte, men der er meget, man kan gøre som landmand. I juni deltog biavlerforeningen ved markvandringen i Gabøl, hvor de og SLF fortalte, hvordan man med få midler kan hjælpe bierne.    

Tørken – kan der gøres noget?
Det spørgsmål har bestyrelsesmedlem Søren Laustsen rejst overfor specialister og politiske medarbejdere i Landbrug & Fødevarer.  Han viderebragte følgende forslag: Mulighed for højtydende efterafgrøder, halmformidling – mindre snitning, sikre sig aftaler om foder/korn/halm, forudbetaling af EU-støtten, samt forberede sig økonomisk på situationen.

Helt aktuelt

Tvungne målrettede efterafgrøder
Den nye Miljø-og fødevareminister startede sit virke med at indføre tvungne målrettede efterafgrøder i de områder, hvor målet ikke var opfyldt. Det vil kun gælde nogle få i SLFs område.

Ny vejledning vedr. harmoniregler i husdyrbruget i høring
Vejledningen indfører et fosforloft på 30 kg pr. ha. Det vil give problemer for nogle husdyrproducenter. Vi anser indførelsen for at være urimelig, da fagligheden bag vedtagelsen ikke er tilstrækkeligt belyst.

Vi kan konstatere, at der hele tiden er politiske emner, der trænger sig på. Politikerne på Christiansborg og i EU træffer beslutninger, som får betydning for vores hverdag. Vi anser det for at være SLFs politiske opgave at medvirke til at klæde politikerne på med den landbrugsmæssige faglighed, så de træffer beslutninger på et oplyst grundlag.

Christian Lund