Nyt dagpengesystem for selvstændige

Et enigt Folketing har netop præsenteret en ny hjælpepakke som følge af de politiske tiltag, der er indført som følge af COVID 19. Hjælpepakken indeholder en række tiltag til blandt andet erhvervslivet.

Hjælpepakken indeholder ikke tilbagebetaling af moms, der er indbetalt i marts. Hjælpepakken indeholder dog en række andre tiltag for de virksomheder, der berøres økonomisk af COVID-19. Nedenfor omtales kompensationsordningerne til erhvervslivet.

Ny kompensationsordning for de selvstændigt erhvervsdrivende – hvem kan komme i betragtning?
Ordningen er målrettet de erhvervsdrivende, der forventer at få et tab af omsætning på minimum 30 % som følge af de restriktioner, der er indført som konsekvens af COVID-19.

Det er en betingelse for kompensationen, at virksomheden i en forudgående periode har haft en omsætning på minimum 15.000 kr. pr. måned.

Derudover er det et krav, at man ejer minimum 25 % af virksomheden og arbejder i virksomheden. Virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at blive omfattet af kompensationen. Virksomheden må maksimalt have 10 ansatte, og virksomheden skal være registreret senest 1. januar 2020.

Kompensationsberegningen
Kompensationen vil udgøre 75 % af det forventede omsætningstab sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår. Der udbetales maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Hvis der er medarbejdende ægtefælle i virksomheden, vil der maksimalt blive udbetalt 46.000 kr. pr. måned. Der er tale om en skattepligtig kompensation, da den træder i stedet for den omsætning, virksomheden ville have haft. Ordningen gælder fra 9. marts til 9. juni.

Dokumentationskrav
Der vil blive krævet en tro- og loveerklæring. Det er også et krav, at man i forbindelse med ansøgningen om kompensationen kan begrunde, at tab af omsætning er en konsekvens af COVID-19.

Virksomhedsejerne, som modtager kompensationen, skal efterfølgende kunne dokumentere omsætningstabet og vil blive pålagt at anvende revisorbistand.

Hvis man ikke laver årsregnskab, skal momsindberetningerne være grundlag for tabsregnskabet.

Har man drevet virksomhed under 6 måneder på ansøgningstidspunktet, skal man sandsynliggøre omsætningstabet.

Hvis man i kompensationsperioden har haft et omsætningstab, der er mindre end 30 %, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales med renter. Der sker også tilbagebetaling, hvis den personlige indkomst i kompensationsåret overstiger 800.000 kr.

De nærmere krav til dokumentation og tro- og loveerklæring fastlægges i en bekendtgørelse.

Kompensation for freelancere
For selvstændige uden CVR nr. der forventer et indtægtstab som følge af COVID-19. Den selvstændige kan få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab. Der kan maksimalt udbetales 23.000 kr. pr. måned, hvis man kan på tro og love kan erklære, at man mister 30 % i indkomst som følge af COVID-19.

Det er et krav, at B-indkomsten i 2019 udgjorde minimum 180.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr måned i gennemsnit. Den personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. Også denne kompensation er skattepligtig, og det må formodes, den skal tilbagebetales, hvis forudsætningerne ikke er opfyldt.

Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter
Der indføres en kompensation for virksomheders fast udgifter, hvis omsætningen er faldet 40 % og minimum 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni.

Kompensationen udgør mellem 25 og 80 % af de faste udgifter til fx husleje, forpagtning, leasing, renteudgifter efter følgende model:

  • 80 % af de faste udgifter ved en omsætningsnedgang på 80 – 100 %
  • 50 % af de faste udgifter ved en omsætningsnedgang på 60 -80 %
  • 25 % ved af de faste udgifter ved en omsætningsnedgang på 40 – 60 %

De virksomheder, der er påbudt at lukke ved, får udgifterne godtgjort med 100 %

For at modtage kompensationen, skal der indsendes en revisorpåtegnet opgørelse over forventet nedgang i omsætningen i perioden 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19. Virksomheden skal på tro og love bekræfte, at omsætningen er faldet.

Omsætningsnedgangen vil blive kontrolleret på grundlag af momsindberetninger, og der vil ske efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Forhøjet ramme for statsgaranterede låneordninger for store som små og mellemstore virksomheder
Der er etableret statslige garantiordninger. For større virksomheder dækker garantiordningen 70 % af bankernes driftsfinansiering af virksomheder, der oplever omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19.

For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. Og en tabsramme på ca. 5 mia. kr.

Aftalen er endnu ikke endeligt behandlet i folketinget, og der kan i forbindelse med lovbehandlingen komme justeringer.

Vi rådgiver om hjælpepakken
Hos SLF er vi et team af rådgivere, der er klar til at rådgive og bistå dig i forhold til hjælpepakkens muligheder for dig.

Rådgivning om de økonomiske tiltag: Jens Toksvig Bjerre, mobil 9117 5738 eller mail jtb@slf.dk og Lars Mathiesen, mobil 4030 2837 eller mail lm@slf.dk 

Rådgivning om skatteforhold: Lone Hauge, mobil 2926 8132 eller mail loh@slf.dk