Ny ordning skal sikre flere erhvervsuddannede i fremtiden. Det betyder, at virksomheder skal have et vist antal elever – ellers kan det medføre et merbidrag.

Mange virksomheder modtager i disse dage brev fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I brevet informerer Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, som er et blandt flere initiativer, der skal sikre flere erhvervsuddannede i fremtiden.

Ordningen er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

 Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag er en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdskraft og praktikpladser og om voksen-, efter- og videreuddannelse. Målsætningen er, at der årligt skal være mellem 8.000-10.000 flere praktikpladser.

Husk det er vigtigt, at du går ind på virk.dk og tjekker at branchekoden er rigtig. Det er ud fra den, der bliver vurderet, hvor mange praktikanter man skal have. 

AUB-bidrag

Som led i at opfylde målsætningen indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag til gavn for virksomheder, der tager ansvar i forhold til at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser og til ugunst for virksomheder, der ikke gør.

Virksomheders ansvar i forhold til at oprette tilstrækkelige praktikpladser defineres af måluddannelsesratioen, der udtrykker, hvor mange elever pr. faglært medarbejder en virksomhed skal have for at bidrage tilstrækkeligt til den overordnede målsætning om 8.000-10.000 nye praktikpladser.

Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag trådte i kraft 1. januar 2018.

I april 2018 vil virksomhederne modtage en forskudsopgørelse over antallet af elever, den enkelte virksomhed skal ansætte for at opfylde virksomhedens måluddannelsesratio. Virksomhederne har indtil den 31. december 2018 til at opfylde deres måluddannelsesration.

De virksomheder, der ansætter flere elever, end hvad der følger af måluddannelsesrationen, vil få tilkendt en bonus, hvorimod de virksomheder, som ikke opfylder måluddannelsesrationen, vil skulle betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

www.virk.dk/praktikplads-aub er der mulighed for at beregne et cirkatal for, hvor mange elever der skal ansættes for at nå måluddannelsesrationen.

 

Bidrag til Praktikplads-AUB

Hvis virksomheden ikke opfylder sin måluddannelsesration, skal virksomheden betale et merbidrag på 27.000 kr. pr. praktikårselev, den mangler at uddanne.

Har virksomheden forgæves søgt efter elever, og opfylder virksomheden på baggrund heraf ikke sin måluddannelsesration, kan der ansøges om merbidragsfritagelse. Virksomheden skal dog dokumentere, at der ikke har været ansøgere på opslaget, og at praktikpladsopslaget har været synligt på praktikpladsen.dk i minimum 90 kalenderdage.

Bonusordninger

For at styrke virksomhedernes incitament til at oprette praktikpladser til unge i erhvervsuddannelse, er der knyttet to bonusordninger til aftalen. En fordelsbonus til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser og en praktikpladsbonus til virksomheder, der øger omfanget af uddannelsesaftaler sammenholdt med gennemsnittet af de seneste tre år i den pågældende virksomhed.

Fordelsbonussen udgør op til 5.000 kr. pr. praktikårselev, mens praktikpladsbonussen fra 1. januar 2018 udgør 25.000 kr. pr. praktikårselev. Bonusordningerne udbetales automatisk af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i det efterfølgende finansår til arbejdsgiverens Nemkonto. For begge ordninger er det en forudsætning for bonusudbetaling, at den pågældende virksomhed opfylder sin måluddannelsesratio.

www.uvm.dk/trepart kan der læses mere om aftalen, og i pjece om praktikplads-AUB, er der en nærmere beskrivelse af indholdet i den praktikpladsafhængige AUB-bidragsordning. I finder pjecen her.

Af interesser er også www.virk.dk/praktikplads-aub, hvor de uddannelser, der tæller med i måluddannelsesrationen er oplistet.

www.praktikpladsen.dk kan man finde elever og slå ledige stillinger op. Alternativt kan man gå til den lokale erhvervsskole.

Kontakt

Stefani Søberg

Løn- og personalemedarbejder