Natur

Natur i landbruget handler både om lyst og pligt. Der er en række regler, der skal overholdes ud fra de forskellige naturtyper, der findes – Natura 2000 og §3-områder samt fredede områder og kommunale udpegninger. Vi kan give dig et hurtigt overblik over, hvad der berører din virksomhed/ejendom.

Mere grønt, mere natur

Mange virksomhedsejere har endnu flere ønsker til naturen på deres ejendom. Søer, skov, remiser – og et anlæg, der giver en flot ankomst for besøgende og en stor herlighedsværdi i hverdagen.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Idéudvikling og projektering af gårdens rum og friarealer
 • Udvikling af gårdens indfaldsveje og gårdens grønne profil
 • Rådgivning vedr. træer og beplantningsplaner

Samt rådgivning om:

 • Natura 2000 planer og vandplaner
 • Kommunale udpegninger
 • Beskyttede områder (§3 arealer)
 • Fredede områder
 • Beskyttede jord og stendiger
 • Vådområdeprojekter
 • Indtægter ved naturpleje
 • Etablering af søer

Forventningsafstemning

Vi starter derfor altid en opgave med en uformel samtale om opgaven og samarbejdet. Derefter udarbejdes et projektoverslag – så vi sammen afstemmer forventningerne til projektet og økonomien i det.

KONTAKT

Asger Thode Kristensen SLF

Asger Thode Kristensen

Naturkonsulent

Phone7320 2745 / 2960 9295

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869