Mere om de nye regler

Overgangen til de ændrede regler

Den miljøtilladelse/godkendelse du har i dag gælder fortsat efter 1. august 2017. Første gang du ændrer produktionen efter 1. august 2017 skal du godkendes efter de nye regler, og først derefter er du omfattet af den fleksibilitet, der ligger i de nye regler. Dog vil de vilkår du har i din eksisterende miljøgodkendelse vedrørende udbringningsarealerne falde bort 1. august 2017.

Mere om det nye

I dag er det antallet af DE, der bestemmer typen af godkendelse. Efter 1. august 2017 er det omfanget af byggeri samt mængden af ammoniak, der fordamper fra anlægget, der bestemmer typen af godkendelse. Når du fremover godkendes efter de nye regler får du en tilladelse/godkendelse der afgrænses af m2 produktionsareal, dyretype, staldsystem samt evt krav til virkemidler. Inden for disse rammer kan dyreholdet reguleres op og ned uden ny tilladelse. Der ses ikke på antallet af DE.

Kun ”store” husdyrbrug skal godkendes. ”Store” vil sige at man opfylder et af følgende kriterier:

  • 3.500 kg ammoniakfordampning pr år
  • 750 stipladser til søer
  • 2.000 stipladser til svin
  • 40.000 stipladser til fjerkræ

Mindre husdyrbrug kan nøjes med en mere simpel tilladelse, der i stort omfang reguleres af generelle regler. BAT skal overholdes ved over 750 kg ammoniakfordampning pr år (inkl. effekt af virkemidler).

Der er ikke lagt op til at der ændres på beskyttelsesniveau for naturområder.

Udnyttelsesfristen forlænges fra de nuværende 2 år til 6 år. En godkendelse/tilladelse er udnyttet når byggesagen er afsluttet.

Husdyrbrug, der godkendes efter 1. august 2017, skal ikke revurderes så ofte. Herudover er det kun store svine- og fjerkræbrug (IE-brug), der skal revurderes.

Hvad med udbringningsarealerne?

Regulering af udbringning af husdyrgødning tages ud af miljøgodkendelserne og reguleres fremover af generelle regler, der gælder uanset om man har en miljøgodkendelse eller ej. Der er lagt op til at:

  • Indenfor 20 m fra visse ammoniakfølsomme naturtyper skal husdyrgødning nedfældes eller være forsuret. Fast gødning skal nedbringes indenfor 6 timer
  • Der skal etableres særlige husdyrefterafgrøder, der dog kan erstattes af mellemafgrøder, energiafgrøder eller brak
  • Der må udbringes 170 kg N/ha fra slagtesvin, men der vil komme et fosforloft
  • Driftsherren skal forebygge afstrømning af fosfor til vandløb, søer og kyster evt. ved at undlade jordbearbejdning i efteråret, etablere overvintrene efterafgrøder eller etablere permanent græsdække
  • Videreføre indsatsen mod forurening med zink ved at regulere udbringning af gylle fra smågrise der er behandlet med medicinsk zink

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte din miljørådgiver for at høre, hvad de nye regler betyder for dig.

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869