Skovrejsning

Plantning af privat skov er en god mulighed for at udnytte mindre marker og ukurante arealer. Rejsning af skov gør, at du kan udøve skovdrift på langt sigt, men Privat skovrejsning hjælper med at reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskyttet grundvandet.
På mindre arealer eller på jord som normalt ikke giver det største afgrødeudbytte giver det mening at rejse skov. Du kan vælge selv at plante træerne, men du kan også kontakte entreprenører som har erfaring med plantning af skov.

Skov fungerer som biotoper og naturlige korridorer i landskabet, hvilket giver en varieret flora og fauna, som øger landskabets naturindhold og værdi. Derudover kan skoven give dækning for vildtet.

Fra 2016 til 2020 mulighed for at få tilskud, hvis du beplanter mindst 2 ha landbrugsjord. Bemærk, at den skov, du etablerer, bliver fredskov og må ikke tages i omdrift igen. Derudover er der bl.a. krav til, hvilke arter du må plante ud, f.eks. kan du ikke få tilskud til plantning af juletræer.

– Beskytte grundvand og recipienter
– 20årig tilsagn hvorefter tinglysning
– Økonomi etableringsomkostninger, hegn betales og EB i 20 år, pris ud fra inden eller uden for delvandopland med indsats for kvælstof
Inden for: Plantning løv 32.000.-/ha såning nål 12.000.-/ha
Udenfor: 24.000.- løvskov/skovbryn – 12.000.- nål – såning 9.000.-
Hegn 15.-/løbende meter

LINK til kort ???

KONTAKT vores 2 oplandskonsulenter:

Asger Thode Kristensen SLF

Asger Thode Kristensen

Naturkonsulent

Phone7320 2745 / 2960 9295

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869