Formanden i SLF, Christian Lund ønsker dialog og samarbejde i højsædet, når kommunerne udøver deres myndigheds- og serviceopgaver over for landbrugs- og fødevareerhvervet, såvel som for borgerne generelt. 

SLF havde inviteret formænd og næstformænd for udvalg for teknik og miljø i Tønder, Haderslev og Vejen kommuner til orienterings- og dialogmøde om landbrugserhvervets betydning og vilkår i de respektive kommuner.

-Der er mange gode eksempler, hvor vi sammen har fundet rigtig gode løsninger. Det gælder fx med urimelige §3-udpegninger, vandløbsvedligehold m.v. Men andre gange ser vi, at uenighederne ender i retssager. Det er efter min mening forfærdeligt tidskrævende, dyrt og opslidende at få løst uenighederne på denne måde. Det skal vi helst undgå, fastslog formand for SLF, Christian Lund indledningsvist.

 

10 – 20 % af beskæftigelsen kommer fra landbrug og fødevareerhverv
Medregnes håndværkere, transport og andre services betyder det endnu mere for landkommunerne, understregede formanden. Derfor har vi en fælles interesse i at sikre rimelige rammevilkår for landbrugs-erhvervet, som er grundlaget for rigtig mange følgeaktiviteter. Som eksempler nævntes Danish Crown Beef i Vejen, Høgelund Mejeri i Haderslev og Brøns Maskinforretning i Tønder Kommune.

De kommunale udvalgsformænd havde en række gode bemærkninger hertil: Herunder spørgsmål til forventet betydning af Brexit, smågriseeksport og den begrænsende virkning af landbrugets skatter og afgifter.

Der var herefter en konstruktiv debat om vandplaner og vandløb, etablering af minivådområder og udpegning af naturarealer. Herunder en god diskussion om, hvornår misforstået naturudpegning i nogle tilfælde ender i færre arter og mindre fauna, end ved en passende pleje f.eks. ved afgræsning og vildtstriber. 

 

Konkrete opfordringer:
Dialogen blev rundet af med en række direkte opfordringer til kommunerne:

  1. Nye usikkerheder om fagligheden bag miljøgodkendelse af stalde: (Ammoniakfordampning fra gulve og virkemidler)

Opfordring til kommunerne om ikke at overreagere og gå enegang med nye krav

Miljøgodkendelse:

Opfordring til at arbejde politisk for, at en miljøgodkendelse på en given stald skal gælde hele afskrivnings-/afdragsperioden, 20-25 år, så landmanden har en fair chance for at tjene sin investering hjem

Naturudpegning m.v.: Opfordring til fælles kontakt til KLs formand for Teknik- og Miljø, Jørn Pedersen, om fælles møde, for at sikre mere kvalitet og mangfoldighed i den natur vi allerede har.

Kommunale projekter

Opfordring til at invitere landboforening med fra start, hvis det involverer mange lodsejere, som f.eks. rørledninger (fra Bæk til Bælt) eller store byggeprojekter (Google og Apple)

Rimelige fælles regler for beskyttelse af drikkevandsboringer

Opfordring til at sikre rent vand, uden at det går ud over mulighederne for praktisk landbrugsdrift, herunder passende plantebeskyttelse. (Her nævnte udvalgsformændene, at der allerede er indsatsplaner i de forskellige kommuner, og ekstraordinære tiltag vil afhænge af konkrete analyser af vandkvaliteten i den enkelte brønd.)

Afslutningsvist var der en god diskussion om vejvedligehold og landbrugets transporter. Udfordringen opstår, når store tunge køretøjer skal passere hinanden på smalle biveje.

-Der var enighed om, at der er behov for at se på nye løsninger for vejene, og at vi opfordrer alle til at vise hensyn, specielt når den travle sæson snart starter, sluttede Christian Lund.

 

Fakta:
Ved dialogmødet deltog fra kommunerne:

Vagn Sørensen, Vejen Kommune, Formand for Miljø- og Teknikudvalg  

Benny Bonde, Haderslev Kommune, Formand for Plan- og Miljøudvalg

Søren Rishøj Jakobsen, Haderslev Kommune, Næstformand for Plan og Miljøudvalg

Bo Jessen, Tønder Kommune, formand for teknik- og miljøudvalg

Poul Erik Kjær, Tønder Kommune, næstformand, Teknik- og miljøudvalg