Ny viden viser, at spalteskrabere ingen effekt har i forhold til reduktion af ammoniakfordampning fra stalden.

Århus Universitet, Seges kvæg og AgroTech har gennemført målinger i kvægstalde med spaltegulv og skrabere.

Konklusionen af målingerne er, at spalteskrabere ikke har nogen effekt i forhold til reduktion af ammoniakfordampning fra stalden.

Miljøstyrelsen har som konsekvens af målingerne valgt at fjerne spalteskrabere fra listen over virkemidler til ammoniakreduktion fra kvægstalde.

De gældende BAT-krav (bedst tilgængelige teknik) og de generelle ammoniakreduktionskrav kan typisk herefter ikke opfyldes for spaltestalde.

Dog kan kravene opfyldes, hvis der etableres gylleforsuring i stalden.

De generelle ammoniak-reduktionskrav  er lovbundne. Loven vil tidligst blive ændret 1/7 2018.

Hvad betyder det?
Eksisterende bedrifter, som ikke foretager nogen godkendelsespligtige ændringer, kan fortsætte driften uændret. Med mindre bedriften ligger tæt på kategori 1 og 2- natur (meget ammoniakfølsomme naturtyper indenfor og udenfor Natura 2000-områder), har en miljøgodkendelse, og dermed skal revurderes.

Ved miljøgodkendelse og revurdering
Eksisterende ejendomme med spaltestalde og forsuring vil opfylde fremtidige krav til BAT og generel ammoniakreduktion.

Eksisterende stalde med fast, drænet gulv og skraber vil opfylde fremtidige krav til BAT og generel ammoniakreduktion.

Eksisterende spaltestalde uden forsuring, med og uden skraber og/eller linespil vil formentlig kunne bibeholdes fremadrettet, når BAT-krav og generelle ammoniakreduktionskrav forventeligt justeres efter den 1/7 2018.

Vi skal dog understrege, at vi ikke ved, om ammoniakkravene justeres, så spaltestalde også kan bruges fremadrettet.

Der kan dog uanset være problemer, hvis ejendommen ligger tæt på de ovennævnte naturtyper, da totaludledningen af ammoniak vil stige.

Ved etablering af nye stalde
Nye stalde, nye tilbygninger osv. kan kun etableres med følgende gulvtyper:

–        Spaltegulv med forsuring
–        Fast, drænet gulv med skraber
–        Dybstrøelse 

Hvad gør du?
Hvis du har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til kommunen, hvor der er brugt spalteskrabere som virkemiddel for at overholde ammoniakreduktionskrav og BAT, vil der typisk være behov for en ændring af det indsendte projekt.
Alternativt, at sagen sættes i bero, indtil der foreligger ny lovgivning efter 1/7.

 

 

KONTAKT

Anders Ugelvig

Bygningskonsulent

Phone6120 7675
Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Phone7320 2748 / 2960 9034

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869