De jyske Lillebælts-kommuner og landbrugets organisationer vil arbejde sammen om at levere vådområder og minivådområder. Opgaven er svær, men samarbejde og løbende dialog skal være vejen frem.

Kommuner og landbrug har begge en opgave med at finde konkrete tiltag til at sikre et rent vandmiljø. Til tider har det dog knebet med at koordinere indsatserne.

Nu skal løbende dialog og samarbejde skal være vejen frem, og man vil i fællesskab sætte turbo på arbejdet. Det stod klart en sen december eftermiddag, hvor repræsentanter fra landboforeninger, familielandbruget og kommunalpolitikere – medlemmer af VOS (VandOplandsStyregruppen) Lillebælt Jylland – mødtes for at diskutere, hvordan det står til med at få etableret vådområder og minivådområder. Tiltag, som skal bidrage til en god miljøtilstand i fjordene ud mod Lillebælt og selve Lillebælt.  

Dialog er vejen frem
Thomas Vedsted er formand for VOS Lillebælt Jylland og formand for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. Han var vært for mødet:

-Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle repræsentanter på tværs af de jyske kommuner, der har arealer, der afvander mod Lillebælt. I stedet for at blive uvenner og arbejde i hver vores retning, er vi blevet enige om, at dialog er vejen frem. Vi skal jævnligt mødes og løbende koordinere de forskellige indsatser. Det er et stort skridt på vejen, siger Thomas Vedsted (LA).

Forsamlingen er bredt enige om, at opgaven med at gennemføre indsatserne er svær at nå i mål med. De er en del af Landbrugspakkens krav om kvælstofreduktion. Indsatskravene er høje, og der er flere forhold, der spænder ben for arbejdet. Men i stedet for at arbejde i hver sin retning skal man drage nytte af hinandens erfaringer og sammen udvikle løsninger for at nå så langt som muligt.

Frustration skal vendes til samarbejde
Landmand og bestyrelsesmedlem i SLF – Sønderjysk Landboforening – Søren Laustsen har været initiativtager til mødet mellem kommuner og landboorganisationer:

-Der har været stor frustration fra landmændenes side over, at de fx ikke har kunnet etablere minivådområder, selvom de gerne vil gøre en indsats. Bagefter har vi så fået at vide, at vi ikke gør nok. Kommuner og landbrug i området har hver især arbejdet med forskellige indsatser. Nu er det på tide, at vi laver en samlet koordineret indsats, hvis vi skal nå i mål. Igennem dialog og samarbejde mener jeg, at vi i fællesskab har mulighed for at løse nogle af barriererne, siger Søren Laustsen.  

Kan vi få nye virkemidler i spil?
For at nå så langt som muligt med at få reduceret kvælstofudledningen, er der ønsker om at få flere virkemidler i værktøjskassen. For eksempel var der på mødet enighed om, at det vil være en god idé at give mulighed for at etablere små naturlige vådområder under en mindre bureaukratisk ordning end den eksisterende vådområdeordning. En ordning, der typisk anvendes til store vådområdeprojekter. 

Forhold, der spænder ben for vådområder og kvælstofreduktion, kan kommuner og landbrug med fordel arbejde sammen om at få udbedret. Det kan fx være en forenkling af det administrative arbejde i ordningerne. Måske kan pres fra flere parter skabe en regulær forandring.

Løbende kontakt og et brev
Repræsentanterne er enige om at mødes to gange årligt. Derudover vil de ansatte i de enkelte kommuner løbende mødes med oplandskonsulenterne, som er tilknyttet de enkelte landboorganisationer. De skal sikre den gode dialog om løsninger og løbende opfange udfordringerne, inden de udvikler sig til større problemer.

Endelig vil repræsentanterne formulere et brev til Fødevareministeren, hvor de vil opridse mulighederne for at få nye virkemidler bragt i spil. Ved samme lejlighed vil de opfordre til lignende regionale samarbejder mellem kommuner og landbrug, så hele landet kan komme videre med vandmiljøindsatsen.

Fakta
I 2015 blev der indgået et politisk forlig på Christiansborg om Fødevare- og Landbrugspakken.
Forliget betød blandt andet, at landbruget fik lov til at tildele afgrøderne den kvælstof, de har brug for. Til gengæld skal landbruget frivilligt etablere fx vådområder og minivådområder for at komme noget af kvælstofudledningen til livs. 

I 2017 blev en landsdækkende oplandskonsulentordning iværksat. Den skulle understøtte indsatsen for at etablere minivådområder og andre kollektive indsatser. Se mere om oplandskonsulenterne her: www.oplandskonsulenterne.dk

I 2009 indgik KL og regeringen en aftale om, hvordan etableringen af vådområder og ådalsindsatserne i vandplanerne skal realiseres. Der blev nedsat en Vandoplands styregruppe (VOS) i hvert enkelt vandopland. De kommuner, der er omfattet af vandplanen er repræsenteret i styregruppen. Der er 23 vandoplande i Danmark. I vandopland Lillebælt Jylland er følgende kommuner repræsenteret: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted, Vejen og Billund. Desuden deltager Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Billedtekst: Repræsentanter for VOS Lillebælt Jylland og landbrugets organisationer mødtes i Tørning Mølle ved Vojens, torsdag 5. december 2019. På billedet ses fra venstre: Arne Leyh Petersen (DF – Aabenraa Byråd), Nis Hjort, Vejle-Fredericia Landboforening, Jeppe Mouritsen (V – Hedensted Byråd), Søren Laustsen, SLF, Antoni Stenger, Sønderjysk Familiebrug, Lars Schmidt (V – Vejle Byråd), Christian Kock, LHN, Mogens Dall, LandboSyd, HC Gæmelke, Jysk Landbrug, Thomas Vedsted (LA, Haderslev Byråd), Hans Damgaard, KHL. Desuden deltog Birgitte F. K. Thomsen (V – Kolding Byråd) i mødet, samt ansatte fra landbrugsrådgivningen og kommunerne.